Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym

Zakres ubezpieczeniaobejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania przewozów międzynarodowych, na podstawie listów przewozowych CMR.

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:
-odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
-odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
-odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

Na podstawie ubezpieczenia WARTA przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z  przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów (CMR) przewoźnik ponosi za:
-szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jaj wydaniem oraz
-szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

Na wniosek przewoźnika – bez dodatkowej opłaty – ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Ważne!
Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń. Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma przewozowa zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.