Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego, dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego transportu drogowego, na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów przewozowych.
Na wniosek przewoźnika – bez dodatkowej opłaty – ochroną ubezpieczeniową może również zostać objęta odpowiedzialność cywilna przewoźnika z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:
-odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
-odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
-odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

Na podstawie umowy ubezpieczenia WARTA przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z prawem przewozowym przewoźnik ponosi za:
-szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem oraz
-szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.