Ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego

Zakres ubezpieczenia obejmuje przypadki w których  przedsiębiorca wprowadzi do obrotu produkt, który z czasem zostaje uznany za niebezpieczny. Wtedy jest on zobowiązany do wycofania go z rynku i innych czynności związanych z ochroną konsumentów. Niesie to za sobą konieczność poniesienia często niemałych wydatków mogących spowodować nawet utratę płynności finansowej firmy.

Posiadaczowi niniejszego ubezpieczenia WARTA pokryje poniżej wymienione koszty:
koszty badań zlecone przez organ nadzoru w celu określenia zagrożeń związanych z produktem – wykonanie badania wraz z opisem wyniku,
koszty podania do publicznej wiadomości ostrzeżeń o produkcie – umieszczenie ostrzeżeń w prasie lokalnej i ogólnokrajowej oraz w radiu, telewizji i internecie,
koszty dotarcia do osób faktycznie władających produktem, jeśli zostaną podjęte działania zmierzające do wycofania i / lub odkupienia produktu – zebranie informacji o nabywcach od podmiotów uczestniczących w obrocie produktem, umieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej, ogólnokrajowej, radiu, telewizji i internecie o konieczności kontaktu w związku z wycofaniem i/lub zniszczeniem produktu, zorganizowanie zamiejscowych (położonych poza miejscami prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności) punktów informacyjnych,
koszty wycofania produktu z obrotu,
koszty zniszczenia produktu, jeśli to jedyny środek usunięcia zagrożeń związanych z produktem – transport produktów od osób faktycznie nimi władających do miejsca składowania lub zniszczenia, składowanie produktu przez okres 90 dni od dnia podjęcia nakazanych działań, przetworzenie produktu, utylizację produktu lub zniszczenie produktu.

Ubezpieczenie może być zawarte tylko łącznie z ubezpieczeniem OC za produkt.

Ubezpieczenie budowlano – montażowe ( CAR/EAR )

Zakres ubezpieczenia zapewnia ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację robót budowy – montażu, czyli zarówno inwestorom/zleceniodawcom jak i wykonawcom i podwykonawcom.

Ubezpieczenie mienia może zostać rozszerzone o:
-odpowiedzialność cywilną wykonawcy za szkody wobec osób trzecich,
-ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu.

Dodatkowo zakres ochrony można modyfikować poprzez wprowadzenie do umowy klauzul stanowiących załącznik do OWU czy postanowień szczególnych wynikających ze specyfiki realizowanego projektu.

Przedmiotem ochrony w związku z wykonywaniem robót budowlano – montażowych mogą być:
-obiekty budowlane i /lub montażowe tj. materiały niezbędne do ich realizacji i koszty wykonania,
-sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy,
-maszyny budowlane,
-dokumentacja budowy,
-mienie osobiste pracowników,
-inne koszty i mienie.

Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie działania realizowane od momentu organizacji placu budowy / robót, do przekazania całości lub części robót inwestorowi do eksploatacji.
Istnieje także możliwość ubezpieczenia okresu prób gorących w odniesieniu do urządzeń mechanicznych i instalacji oraz okresu konserwacji.