Ubezpieczenia majątku dużych firm

Ubezpieczenie Mienia od zdarzeń losowych

Zakres ubezpieczenia zależy od wyboru ubezpieczającego. Może obejmować wyłącznie ryzyka podstawowe:  pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego i być rozszerzany, aż do pokrycia typu all risks (czyli od wszystkich ryzyk nie wyłączonych wyraźnie w umowie).

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe klauzule:
-automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych,
-ubezpieczenia szkód estetycznych,
-ubezpieczenia różnicy ceny,
-ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych,
-ubezpieczenia katastrofy budowlanej,
-ubezpieczenia awarii i uszkodzenia maszyn i urządzeń,
-rozmrożenia,
-terroryzmu,
-strajków, zamieszek rozruchów,
-mienia czasie transportu,
-dodatkowych kosztów działalności,
-rzeczoznawcy,
-budynków osób prywatnych.

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego prawnym posiadaniu , wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej:
-środki trwałe (budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny),
-środki obrotowe i rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
-nakłady inwestycyjne,
-wartości pieniężne,
-niskocenne składniki majątku,
-mienie pracownicze.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, ubytek, zabór, zniszczenie, zaginięcie ubezpieczonego mienia na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku. Umowa obejmuje również zniszczenie: ścian, okien, drzwi, dachu, zamków, urządzeń alarmowych, urządzeń do przechowywania pieniędzy.

Zakres ubezpieczenia może być uzupełniony o:
-ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
-ubezpieczenie mienia od dewastacji,
-ubezpieczenie mienia w skrytkach depozytowych.

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdującego się w posiadaniu (np: najem, leasing) ubezpieczającego, a szczególności:
-rzeczowe składniki majątku obrotowego: towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a ponadto zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz części zapasowe, narzędzia,
-wartości pieniężne, tj. gotówka, papiery wartościowe w postaci czeków wystawionych przez inne podmioty gospodarcze, akcje, obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne,
-mienie przejęte od osób trzecich w celu wykonania usługi,
-środki trwałe tj. urządzenia i wyposażenie w tym, anteny satelitarne, mienie nie ujęte w ewidencji środków trwałych oraz nie podlegające obowiązkowej rejestracji środki transportu wewnętrznego,
-mienie przyjęte do sprzedaży komisowej,
-mienie osobiste pracowników ubezpieczającego.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk

Zakres ochrony obejmuje nagłe i niezależne od woli przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego mienia. W celu dostosowania zakresu ochrony do specyfiki ubezpieczanych maszyn i urządzeń warunki zawierają szereg klauzul dodatkowych umożliwiających dokonanie modyfikacji.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które przedsiębiorca posiada lub użytkuje.
Ponadto ubezpieczone może zostać ryzyko utraty zysku w następstwie awarii maszyn.
Ubezpieczenie dostępne jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Zakres ochrony obejmuje szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego na skutek wystąpienia takich zdarzeń jak:
-niezadziałanie wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyn,
-zmiany napięcia zasilania,
-zaniku napięcia,
-uszkodzenia izolacji,
-zwarcia (spięcia).

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być maszyny oraz aparaty elektryczne.
Ubezpieczenie jest dostępne jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Zakres ochrony obejmuje nagłe i niezależne od woli przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego sprzętu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny. Ponadto ubezpieczeniu mogą podlegać także nośniki danych i dane na nich zawarte, dodatkowe koszty będące następstwem szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym oraz ryzyko utraty zysku w następstwie awarii sprzętu elektronicznego.
Ubezpieczenie dostępne jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

Ubezpieczenie utraty zysku

Zakres ochrony obejmuje utratę zysku na skutek wystąpienia jednego z wymienionych ze zdarzeń losowych:
-pożaru,
-uderzenia pioruna,
-wybuchu i upadku statku powietrznego,

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o:
-powódź,
-huragan,
-deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu,  trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi , lawinę, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych,
zalanie.

Alternatywnie zakres ochorny może być oparty o formułę all risks, zgodnie z którą WARTA odpowiada za zdarzenia o nagłym, niespodziewanym charakterze i niezależnym od woli Ubezpieczającego, które nie zostało wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia obejmuje ochroną zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem mienia od  zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie jest dostępne tylko jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.

Ważne! Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.