OC specjalistycznych grup zawodowych

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami – osoby fizycznej posiadającej licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami  lub osób za które pośrednik w obrocie nieruchomościami ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, tj. na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:
-nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,
-nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
-najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części,
-innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części,
-wykonywaniu opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości.

Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

OC zarządcy nieruchomościami

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości – osoby fizycznej posiadającej licencję zawodową zarządcy nieruchomości  lub osób za które zarządca nieruchomości ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami, tj. na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:
-zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
-zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
-zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego,
-bieżące administrowanie nieruchomością,
-utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
-uzasadnione inwestowanie w nieruchomość,
-wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansóww sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości

OC biur rachunkowych

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, tj.:
prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Ochroną mogą być objęci:
-przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
-pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

OC architektów, projektantów i inspektorów nadzoru w budownictwie

Ubezpieczenie to chroni przedsiębiorców przed roszczeniami osób trzecich związanymi z wykonywaniem przez nich czynności zawodowych polegającym na wykonywaniu projektów lub sprawowaniu nadzoru w budownictwie albo wykonywaniu innych czynności w budownictwie.
OC brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa.
Ochroną mogą być objęte osoby fizyczne albo prawne posiadające, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisane do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Bogate doświadczenie w oferowaniu umów OC

WARTA jest jednym z liderów rynku ubezpieczeń dla firm. Od ponad 90 lat obsługujemy duże firmy z kraju i zagranicy. Mamy też wieloletnie doświadczenia w oferowaniu umów OC zawodowej.